Protokoll LOFA-fotbollens årsmöte 28 mars 2017

1. Ordf. Lennart Åhlander förklarade mötet öppnat
2. Upprop: deltog gjorde Saleby, Kållandsö, ÖrslösaSöne, Mellby, Trässberg och Råda
3. Dagordning godkändes
4. Utlysandet av mötet godkändes
5. Ordf. för mötet valdes Lennart Åhlander
6. Sekr. för mötet valdes Christer Ericsson
7. Justeringsmän Leif Ove Gustafsson o Folke Brink
8. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
9. Balansräkningen och revisionsberättelsen föredrogs
10. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.
11. Val av ordf. på 1 år : Lennart Åhlander
12. Val av styrelse 2017: Christer Ericsson , Harald Falck, Lars Göran Aronsson, valdes på 2 år. Eilert Ahlstrand nyval kassör 2 år. Övriga 1 år kvar Sven Erik Lööf och Kjell Eriksson
13. Val 2 st suppleanter styrelse Conny Larsson o AnnBritt Berling 1 år.
14. Val av 2 st. revisorer: nyval Lotta Thörnberg och Emma Andersson , 1 år.
15. Val av 2 st. suppleanter revisorer: Olof Andersson och Lennart Edlund 1 år
16. Val av valberedning 2017, Lennart Pettersson och Roland Larsson
17. Tävlingsledare 2017 Tommy Bruzelius
18. Kontaktman 2017 Christer Ericsson
19. Materialförvaltare 2017 Kjell Eriksson
20. Val av AU 2017 : Eilert Ahlstrand, Christer Eriksson, Lennart Åhlander, Kjell Eriksson, Lennart Pettersson, Tommy Bruzelius.
21. DINA planen: Fungerar bra, fullbokad under våren, miljögodkänd gummigranulat, redovisar en mindre vinst vilket var målsättningen. Bekymrande är dock status på den slitna planen på Framnäs. Vad gör Lidk Kommun?
22. Beslut att genomföra futsal januari 2018, 6-7/1-18. Beslut om sommarfotboll 2017ev under v28.
23. Ersättning skadade spelare oförändrat 2017.
24. Årsavgift 2017 oförändrat 500 kr
25. Arvode AU 2017 950 kr oförändrat.
26. Förslag till styrelsen för beslut: 5000 kr per förening, per deltagande i Inomhus respektive
Utomhus cuper. Vilket betyder att om en förening deltar i båda cuperna erhåller föreningen 5000 + 5000 = 10 000kr som bidrag från Lofa.
27. Till Firmatecknare var för sig utsågs Lennart Åhlander och Eilert Ahlstrand.
28. Övrigt: Ledarbidrag till utbildning Lofas Ledare. Förslag 2 st. per förening a 500 kr som under 2017 går utbildning. Dvs max 1 000 kr per förening. Styrelsen beslutar om detta. Inträdeslista och kiosk skickas till Christer från Folke. Folke sammanställer även historik Lofa 50 år. Fotbollslussen är igång och ansvarig är Philip Fränden. Gemensam domar- utbildning kan genomföras, inget beslut dock?? Råda kör själva 2017. Folke Brink avtackades med blombukett efter 45 års styrelse och kassörsinsatser.
29. Ordf. Lennart Åhlander förklarar mötet avslutat.

Anteckningar: Christer Ericsson


Justeras: Leif-Ove Gustafsson Folke Brink
 

« Tillbaka