Stadgar

 Stadgar för Lofafotbollen Lidköping

(Fastställda av Extra årsmötet den 2013-04-16

1 § Uppgift

Lofafotbollen med säte i Lidköping, och stiftat den 16 april 2013, i dessa stadgar
Lofafotbollen är en politiskt och religiöst oberoende ideell organisation, som har till uppgift att, i rollen som Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) regionala organ, främja och administrera fotbollidrotten, innebärande Fotboll, Futsal där vid aktivt arbeta för en dopingfri fotbollidrott.
samt sammarbete med övrig idrott.


2 § Verksamhetsområde och sammansättning
Lofafotbollen har verksamhetsområde Lidköpings Kommun

3 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Lofafotbollens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Räkenskaperna ska följa en av SvFF:s styrelse föreskriven kontoplan. Bokföringen ska avslutas med årsbokslut eller, om lagen så kräver, årsredovisning (enligt Bokföringsnämndens allmänna råd).
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte t o m närmast följande ordinarie årsmöte.


4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmöte För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i brådskande fall av styrelsen.

5 § Beslutande organ

Lofafotbollens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte,

6 § Firmateckning
Lofafotbollens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.


7 § Ombud vid Lofafotbollens möte, beslutsmässighet

Årsmötet består av ombud för de anslutna medlemsföreningarna som verkar inom Lidköpings geografiska område. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av Lofafotbollens styrelsen.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av de vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

 

 

8 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot av styrelsen, revisorer och motionär vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer även hedersordförande och hedersledamöter.

9 § Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår
10 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse
Årsmötet äger rum årligen senast två veckor före Lofafotboll:s årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i NLT samt genom brev eller elektronisk post till föreningarna senast tre veckor före mötet.

Dagordning för mötet jämte verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelsen, inkomst- och utgiftsstat samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret även styrelsens förslag och inkomna motioner översänds till föreningarna senast 14 dagar före mötet.

11 § Motioner

Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 november. Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande.


12 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Upprop fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt val av rösträknare.
5. Behandling av:
a) styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet kalenderår.
b) styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet kalenderår.
c) representantskapets rapport för sistförflutet kalenderår.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av balansräkningen per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av antal styrelseledamöter
10 Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.
11 Val av halva antalet övriga styrelseledamöter
12 Val på ett år av två styrelse suppleanter
13 Val på ett år av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
14 Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
15 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår.
16 Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
17 Behandling av motioner som har ingivits

13 § Extra årsmöte

Styrelsen får, när den finner erforderligt, sammankalla extra årsmöte. Sådant möte ska sammankallas, när så begärs av minst 2/3 av röstberättigade föreningar eller av revisorer.

Vid extra möte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras. Kallelse till extra möte jämte dagordningen utsänds till föreningarna senast 14 dagar före mötet.

15§ Medlemskap
Förening som önskar medlemskap eller utträde i Lofafotbollen skall skriftligen ansöka om detta
ärende skall vara Styrelsen tillhanda senast den 1 november


14 § Lofafotbollen:s upplösning

Upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
Om Lofafotbollen upplöses skall de befintliga tillgångarna överföras till medlemsföreningarna

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka